Projekter

I samarbejde med Socialstyrelsen deltager Tidlig Forebyggelse i to spændende projekter:
Tidligt Forebyggende indsats i skolen i Aabenraa kommune og En bedre chance i livet - et styrket samarbejde mellem Dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Dagtilbud i Aabenraa kommune.

Tidligt forebyggende indsats i skolen i Aabenraa kommune.

Projektets formål er at styrke og udbygge samarbejdet med almenområdet med et særligt fokus på skolen som beskyttelsesfaktor. Dette skal bidrage til den overordnede målsætning om at motivere og støtte udsatte og sårbare børn og unge, så flere fastholdes i deres skolegang.

Projektets målsætninger på borgerniveau:

 • At antallet af elever med mere end 10 % fravær nedbringes med 15 %
 • At antallet af underretninger på børn og unge i skolealderen nedbringes med 10 %
 • At børn og unge i skolealderen tilknyttet Aabenraa Kommunes indsats under afdelingen Børn og Familie i højere grad fastholdes i skoleforløb i almenområdet
 • At udsatte og sårbare børn og unge får en skolegang på niveau med andre børn og unge
 • At forældre til elever med særligt problematisk fravær oplever, at der i samarbejde mellem dem og skolen tages hånd om deres barns fravær
 • At flere forældre sættes i stand til at understøtte deres barns skolegang
 • At netværket inddrages i understøttelsen af udsatte og sårbare børn og unges skolegang

Projektets målsætninger på organisatorisk niveau:

 • At etablere en organisatorisk ramme, der understøtter og styrker det tværgående samarbejde med skolerne og PPR samt faciliterer fælles opgaveløsning
 • At udvikle og afprøve virkningsfulde indsatser, der kan blive en del af tilbuddet i den nyoprettede institution Tidlig Forebyggelse
 • At der skabes en ny kultur for det tværgående samarbejde med skolerne og PPR med udgangspunkt i et forebyggende mindset

Der arbejdes med indsatser på tre niveauer:

 • Individuelle forløb
 • Gruppeforløb for elever
 • Gruppeforløb for forældre

Projektet løber i perioden 2018 - 2021

 

En Bedre chance i livet - et styrket samarbejde mellem Dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Dagtilbud i Aabenraa kommune.

Der er opsat følgende mål for projektet:

-At børn i udsatte positioner opnår øget trivsel og læring

-At forældre til børn i udsatte positioner oplever en øget inddragelse og et styrket forældresamarbejde med dagtilbud og andre fagprofessionelle om deres børn, som styrker deres muligheder for at blive stærkere i forældrerollen og styrke deres børns læring og trivsel.

-At børn i udsatte positioner og deres forældre oplever at få hjælp og støtte fra relevante fagprofessionelle så tidligt, at børnenes socio-emotionelle udvikling kan styrkes og medvirke til at øge barnets muligheder for god tilknytning til almenområdet.

-At børn i udsatte positioner opnår et bedre liv nu og her, og på sigt en bedre skolegang, hvorved social mobilitet og chancelighed øges.

Der arbejdes med indsatser på to niveauer;

 • Åben Rådgivning ved fagprofessionelle
 • Familiegrupper.

Projektet løber i perioden 2019 -2022.